Všeobecné obchodní podmínky

upravující obchodní vztahy mezi společností PILA KORYTA, s.r.o., IČO 27647072
(prodávající, dodavatel) a jejími zákazníky (kupujícími, objednateli)

I. Uzavření a obsah smlouvy

 • 1. Pro vznik smlouvy je rozhodující výlučně podepsaný potvrzení objednávky, nebo dodací list, nebo uznání závazků objednatele prodávajícímu.
 • 2. Veškeré dodávky, včetně budoucích, se provádějí výhradně na základě těchto všeobecných obchodních podmínek. Tím se vylučuje použití nákupních podmínek kupujícího (objednatele), pokud nejsou výslovně prodávajícím akceptovány.
 • 3. Změny nebo doplňky smlouvy vyžadují písemnou formu, jinak dodavatele nezavazují.
 • 4. Veškeré nabídky prodávajícího jsou zásadně nezávazné, pokud je prodávající výslovně neprohlásí za závazné.
 • 5. Nesplní-li kupující jakoukoliv ze svých smluvních nebo zákonných povinností, může dodavatel trvat na jejím splnění, nebo může odstoupit od smlouvy a zboží prodat jinému zájemci. V obou případech má právo na náhradu škody, která mu vznikla nesplněním objednatelova závazku.

II. Ceny

 • 1. Dohoda o ceně je považována za podstatnou podmínku, bez níž (nebo alespoň bez dohody o způsobu stanovení ceny) kupní smlouva nenabude platnosti.
 • 2. Všechny ceny zboží platí při opuštění podniku dodavatele („FCA“) a nezahrnují, pokud není výslovně dohodnuto jinak, balení (palety, krycí fólie), přepravní náklady a pojištění. K cenám se připočítává daň z přidané hodnoty v zákonné aktuálně platné výši.

III. Přechod nebezpečí

 • 1. Na kupujícího přechází veškeré nebezpečí v okamžiku, kdy dodávka opustí závod dodavatele, nebo kdy je dána kupujícímu k dispozici, pokud není výslovně stanoveno jinak.

IV. Dodávka

 • 1. Dílčí dodávky jsou přípustné, není-li výslovně dohodnuto jinak.
 • 2. Odchylky dodaného množství od množství objednaného jsou po dohodě dodavatele a objednatele přípustné, a to jak ve vztahu k celkovému množství, tak i k jednotlivým dílčím dodávkám.
 • 3. Dodací lhůty, uvedené v poslední cenové nabídce, na základě které byla provedena třeba i ústní objednávka kupujícího, se vztahují na dobu odběru zboží z podniku prodávajícího, pokud není výslovně dohodnuto jinak. Jejich porušení dodavatelem není závažným (podstatným) porušením smlouvy.
 • 4. Prodávající je povinen připravenost dodávky k odběru na požádání kupujícího potvrdit. Dodržení dodacích lhůt je podmíněno splněním smluvních povinností kupujícího.
 • 5. Případné požadavky kupujícího na změnu kupní smlouvy, jsou-li prodávajícím akceptovány, mohou přiměřeně prodloužit sjednanou dodací lhůtu. Jsou-li akceptovány požadavky objednatele na změnu jakosti výrobků, je s tím spojeno právo dodavatele na cenovou úpravu.
 • 6. Nemůže-li dodavatel splnit smlouvu kvůli zaviněným okolnostem na své straně, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy jako při nepodstatném porušení povinností dodavatele.
 • 7. Je-li stanovena lhůta k odběru, není prodávající zavázán k dodávkám po jejím marném uplynutí, zvláštní výzva objednateli k dodatečnému splnění povinnosti odebrat není povinností dodavatele.

V. Záruka a ručení

 • 1. Předmět plnění musí mít jakost podle požadavku kupujícího v platně uzavřené kupní smlouvě.
 • 2. Jakost výrobků prodávajícího je určena dohodnutou specifikací a tato jakost je považována za jakost plnění výslovně sjednanou mezi kupujícím a prodávajícím.
 • 3. Prokážou-li se jako odůvodněné nedostatky jakosti zboží od přechodu nebezpečí, provede prodávající náhradní dodávku.
 • VI. Právo dodavatele na odstoupení
 • 1. Podmínkou splnění povinnosti dodat je bezpodmínečná solventnost kupujícího. V případě, že záruka obchodního úvěru ve výši vyplývající ze smlouvy není nesporná, je dodavatel oprávněn požadovat platbu předem nebo platbu v hotovosti.
 • 2. Prodávající může dále využívat práva podle čl. VI. bodu 1 pokud objednatel ani přes upomínky neplatí splatné faktury.

VII. Výhrada vlastnictví

 • 1. Až do splnění všech s dodávkou spjatých nároků prodávajícího vůči kupujícímu si prodávající vyhrazuje vlastnictví k dodanému zboží.
 • 2. Objednatel smí zboží pod vlastnickou výhradou dále prodávat jen v řádném obchodním styku. K jiné dispozici než k prodeji tohoto zboží (zejm. k jeho zastavení nebo k ručení tímto zbožím třetím osobám) není objednatel oprávněn.
 • 3. Při prodeji zboží pod výhradou vlastnictví třetím osobám je objednatel povinen vyhradit si vůči nim vlastnické právo. Veškeré pohledávky, náležející mu z dalšího prodeje, nebo z jiného právního důvodu, postupuje předem dodavateli k jejich zajištění a je povinen o tom informovat své dlužníky. Objednatel je zmocněn postoupené pohledávky inkasovat.
 • 4. Jsou-li pohledávky dodavatele splatné, je objednatel povinen inkasované částky uložit odděleně a ihned odvést dodavateli. Objednatel musí dodavateli sdělit ihned zásahy třetích osob do zboží podléhajícího vlastnické výhradě nebo do postoupených pohledávek. Eventuální náklady při zakročení hradí objednatel.
 • 5. Při nedodržení platebních podmínek, při podání návrhu na zahájení vyrovnávacího nebo konkursního řízení, při zastavení plateb a při likvidaci firmy zaniká právo objednatele zpracovat a prodat zboží spadající pod výhradu vlastnictví a inkasovat výše uvedené pohledávky postoupené dodavatelem. Dodavatel je v tomto případě oprávněn převzít zboží do své dispozice.
 • 6. Náklady na skladování, dopravu a jiné náklady vzniklé v důsledku zpětného převzetí jdou k tíži objednatele. Objednatel je dále v tomto případě povinen na požádání dodavatele oznámit výše uvedené sjednané postoupení vlastnických práv a pohledávek třetím dlužníkům a poskytnout dodavateli informace potřebné k uplatnění jeho práv vůči dlužníkovi a vydat potřebné podklady.

VIII. Okolnosti vylučující odpovědnost

 • 1. Dojde-li k událostem, které nelze v době podpisu potvrzení objednávky předvídat, a které způsobí dodavateli překážku v plnění jeho smluvních povinností, je dodavatel oprávněn posunout lhůtu plnění o dobu, po kterou tato překážka trvala a o dobu nutnou k obnovení normální činnosti.
 • 2. Ve všech případech okolností vylučujících odpovědnost (včetně nezaviněného zpoždění subdodávek, dopravních podnikových poruch a podobných událostí vyšší moci, které naruší plnění smluvních povinností dodavatele) je dodavatel oprávněn odstoupit od smlouvy, aniž je povinen poskytnout objednateli náhradu škody.
 • 3. V případě událostí vyšší moci, které naruší plnění smluvních povinností dodavatele má kupující právo odstoupit od smlouvy. Dílčí plnění, které bylo do té doby uskutečněno, nemůže kupující odmítnout.

IX. Platební podmínky

 • 1. Není-li placeno zálohově, v hotovosti nebo cenným papírem, je dodavatel povinen vystavit fakturu bez zbytečného odkladu nejpozději do 15 dnů po splnění dodávky.
 • V případě dílčích dodávek je dodavatel povinen vystavit fakturu bez zbytečného odkladu nejpozději do 15 dnů po splnění poslední dílčí dodávky v daném měsíci.
 • 2. Daňový doklad musí obsahovat náležitosti uvedené v § 28 až 35 zákona o dani z přidané hodnoty.
 • 3. Objednatel je povinen po zjištění nesrovnalosti v daňovém dokladu bez zbytečného odkladu informovat o ní dodavatele, který provede bezodkladně potřebnou opravu faktury.
 • 4. Faktury je nutno uhradit bez prodlení tak, aby byly fakturované částky připsány na účet prodávajícího nejpozději v den jejich splatnosti.
 • 5. Kupující není oprávněn zadržovat platby. Dodavatel je oprávněn nezávisle na splatnosti pohledávek započíst svoje pohledávky vůči takovým pohledávkám objednatele, které má objednatel proti společnostem, s nimiž je dodavatel přímo nebo nepřímo kapitálově či obchodně spojen.
 • 6. Při podstatném zhoršení majetkových poměrů objednatele a při prodlení objednatele s placením jakékoliv pohledávky dodavatele je dodavatel oprávněn prohlásit všechny své stávající pohledávky za okamžitě splatné a požadovat zaplacení. Dodavatel může zadržet v takových případech i dosud nesplněné dodávky a zrušit všechny kupní smlouvy, aniž to znamená porušení smlouvy nebo práva na odstoupení od ní.
 • 7. U plateb neprovedených ve lhůtě splatnosti je prodávající oprávněn účtovat smluvní pokutu  ve výši 0,025% z dlužné částky až do jejího zaplacení.
 • 8. Platba se považuje za provedenou v okamžiku, kdy je připsána na účet prodávajícího nebo kdy je potvrzeno přijetí hotovosti.

X. Závěrečná ustanovení

 • 1. Místem plnění všech závazků vyplývajících ze smlouvy je provozovna prodávajícího, pokud není výslovně uvedeno jinak.
 • 2. Smluvní strany se dle zákona č.216/1994 Sb. výslovně dohodly na tom, že veškeré majetkové spory z této smlouvy , jakož i spory , které by v budoucnu vznikly  z právního vztahu založeného touto smlouvou, s výjimkou sporů vzniklých z exekucí a sporů vyvolaných insolvenčním řízením, pokud nebudou vyřešeny vzájemnou dohodou, budou řešeny v rozhodčím řízení podle zákona 216/1994 Sb. a strany se dohodly na rozhodci: JUDr. Karel Schelle, LL.M, MBA, advokát vedený Českou advokátní komorou pod č.12495, se sídlem Ambrožova 6, 635 00 Brno. Rozhodce určený touto rozhodčí doložkou bude spory rozhodovat jen na základě písemných podkladů bez ústního jednání. Rozhodčí řízení se bude konat dle právního řádu České republiky. Jako způsob zahájení rozhodčího řízení strany stanovují podání rozhodčí žaloby rozhodci JUDr. Karlu Schllemu, LL.M, MBA. Rozhodčí nález nemusí být rozhodcem odůvodněn.
 • 3. Náklady rozhodčího řízení tvoří :

             a) poplatek za rozhodčí řízení činí 4% z hodnoty předmětu sporu, nejméně však 5.000,- Kč plus DPH dle zákonné právní úpravy, maximálně pak 50.000,- Kč. Poplatek  představuje odměnu rozhodce.
             b) zvláštní náklady vzniklé projednáním a rozhodováním sporu v rozhodčím řízení. Možnými náklady spotřebitele, které mu mohou v rozhodčím řízení vzniknout, jsou náklady za pořízení fotokopií ze spisového              materiálu u rozhodce (20,- Kč plus DPH dle zákonné právní úpravy ze jednu kopírovanou stránku), náklady na vypracování znaleckých posudků, náklady spojené s nutností překladu listin z českého jazyka do cizojazyčného textu či z cizojazyčného textu do českého jazyka.

 • 4. Místem konání rozhodčího řízení strany sjednávají Brno, Ambrožova 6, PSČ 635 00, event.místo stanovené rozhodcem.
 • 5. Rozhodčí nález i veškerá ostatní korespondence bude doručována rozhodcem na adresu, která mu bude sdělena stranami. Smluvní strany této rozhodčí doložky sjednávají, že v případě, když se rozhodci vrátí zaslaná korespondence jako nepřevzatá v úložní době, nastává fikce doručené zásilky 10. úložním dnem.
 • 6. Při rozhodování o náhradě nákladů rozhodčího řízení budou přiměřeně použita příslušná ustanovení občanského soudního řádu.
 • 7. Rozhodčí nález nabývá dnem doručení právní moci a je vykonatelný. Nestanoví-li tato doložka jinak, platí zákon č.216/1994 Sb.
 • 8. Právní neúčinnost jednotlivých částí kupní smlouvy nezprošťuje objednatele povinností a práv z celé smlouvy. Eventuální neplatnost některého ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek nemá vliv na platnost ostatních  ustanovení.
 • 9. Práva kupujícího ze smlouvy nejsou bez eventuálního předchozího souhlasu prodávajícího přenosná.
 • 10. Ustanovení obchodního zákoníku, nezměněná těmito všeobecnými obchodními podmínkami, zůstávají nedotčena.
 • 11. Kupující svým podpisem potvrzení objednávky, nebo dodacího listu, nebo uznání závazků objednatele prodávajícímu potvrzuje svůj souhlas s uvedenými obchodními podmínkami.

Tyto VOP nabývají účinnosti dne 1.1.2013.

Vseobecne obchodni podminky- PILA KORYTA